Thông tin sản phẩm

Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên

Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên

Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên

Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên

Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên

Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên

Chứng thư giám định đá quý - Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên

Chứng thư giám định đá quý – Cá Chép vượt Vũ Môn chất liệu thạch anh hồng tự nhiên