fbpx

Đá obsidian

Mệnh Kim

Mệnh Mộc

Mệnh Thủy

Mệnh Hỏa

Mệnh Thổ